Dokumenty

Obchodní podmínky

Společnost Sped Express s.r.o., se sídlem Polní 556, Želešice, IČ: 06051090, zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36898, vydává ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "nový občanský zákoník" či "NOZ"), tyto Všeobecné zasilatelské podmínky:

§ 2471 odst. 1 NOZ definuje zasílatelskou smlouvu takto: "Zasilatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci obstarat mu vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do určitého jiného místa, případně i obstarat nebo provést úkony s přepravou související, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu." Další ustanovení o zasílatelské smlouvě obsahují § 2471 odst. 2 a § 2472 až § 2482 NOZ.

Čl. I. Povinnosti zasílatele 1. Zasílatel je povinen 1.1. Vykonávat svou činnost s vynaložením potřebné péče a dbát, aby kvalitně a hospodárně uspokojil zájmy příkazce, jež mu jsou známy. V rámci těchto činností: a) řádně pečuje o věci, které mu příkazce svěřil a o věci, které pro příkazce získal, b) uschovává pro potřeby příkazce po přiměřenou dobu anebo po dobu dohodnutou doklady, které získal při plnění zasílatelské smlouvy, c) upozorňuje příkazce na zjevnou nesprávnost jeho pokynů. V případě, že příkazce trvá na pokynech, nenese zasílatel odpovědnost za případnou škodu. Dále je zasílatel oprávněn vyžádat si u příkazce doplnění jeho příkazů, jestliže mu příkazce předal tyto pokyny nedostatečné nebo neúplné. Zasílatel však není povinen přezkoumávat správnost údajů poskytnutých příkazcem; d) při nebezpečí z prodlení obstarává přepravu tak, aby vyhovovala co nejvíce zájmům příkazce zasílateli známým. Je-li však možné vyžádat si odsouhlasení příkazce, provádí další kroky až po tomto odsouhlasení, e) obstarává pojištění zásilky pouze na výslovný příkaz příkazce. Pouhý údaj hodnoty zásilky (ceny) se nepokládá za příkaz k pojištění. Pokud je pojištění dohodnuto, pojišťuje zasílatel podle pojišťovacích podmínek obvyklých v místě plnění. Nastal-li pojistný případ, splní zasílatel své povinnosti tím, že postoupí příkazci na jeho přání své nároky vůči pojišťovně. Tím není dotčeno vlastní rozhodnutí zasílatele o pojištění jeho odpovědnosti, f) na žádost příkazce sdělí jméno dopravce, s nímž uzavřel smlouvu o přepravě, g) podává příkazci zprávu o škodě, která zásilce hrozí nebo na ní již vznikla, jakmile se o tom dozví, a to bez zbytečného prodlení. 1.2. Při plnění závazků je zasílatel povinen s vynaložením potřebné péče sjednat způsob a podmínky přepravy tak, aby odpovídaly co nejlépe zájmům příkazce, jež vyplývají ze smlouvy a jeho příkazů a pokynů nebo jež zasílatel zná. 1.3. Zasílatel odpovídá za škodu vzniklou na převzaté zásilce při obstarávání přepravy, případně při obstarání nebo provedení úkonů s přepravou souvisejících, neprokáže-li, že škodu nemohl odvrátit ani její rozsah zmírnit při vynaložení potřebné péče. 1.4. Při nebezpečí z prodlení postupuje v zájmu ochrany zásilky i bez pokynu příkazce tak, aby byly co nejlépe chráněny zájmy příkazce podle informací zasílateli známých. 1.5. Zjišťuje hmotnost zásilky jen tehdy, jestliže to bylo s příkazcem dohodnuto. Jestliže vzniknou pochybnosti, platí potvrzení vystavené zasílatelem na druh, obsah, cenu, hmotnost a příp. obal. O nových skutečnostech je zasílatel povinen neprodleně informovat příkazce. 1.6. Řídí se pokyny příkazce ohledně celního odbavení. V případě, kdy není možné provést celní odbavení podle pokynů příkazce, je nutné jej o tom bez prodlení informovat.

Čl. II. Práva zasílatele 2. Zasílatel je oprávněn 2.1. žádat, aby mu příkazce doručil příkaz k obstarání přepravy (zasílatelský příkaz) písemně, není-li smlouva uzavřena v písemné formě, 2.2. prodat svépomocným prodejem dle § 2126 a § 2127 NOZ zásilku na účet příkazce, hrozí-li jí bezprostředně podstatná škoda a není-li čas vyžádat si pokyny příkazce nebo prodlévá-li příkazce s takovými pokyny a neučiní sám potřebná opatření (viz. čl. IV bod 4.9.), 2.3. požadovat na příkazci přiměřenou zálohu na náklady, spojené s plněním smlouvy a to dříve, než započne s jejím plněním, 2.4. žádat na příkazci ujednanou odměnu nebo nebyla-li ujednána, odměnu podle sazeb zasílatele, popř. přiměřenou odměnu, jež se v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle poskytuje. Zasílateli kromě toho náleží i náhrada nutných a užitečných nákladů, jakož i nákladů účelně vynaložených při plnění zasílatelské smlouvy, 2.5. žádat na příkazci zaplacení odměny, jakmile uzavřel smlouvu s dopravcem a zásilku mu odevzdal, 2.6. na žádost předchozích zasílatelů uplatňovat všechna práva, která jim přísluší z jejich zástavního práva, aby mohl jejich práva uspokojit. Uspokojí-li je, přecházejí na něho spolu se zástavním právem, které je zajišťuje, 2.7. uplatňovat zástavní právo na zásilce k zajištění dluhů příkazce vyplývajících ze smlouvy, jakož i případných ostatních zasílatelských smluv s ním uzavřených, dokud je zásilka u něho nebo u někoho, kdo ji má u sebe jménem zasílatele, nebo dokud má listiny, které ho opravňují se zásilkou nakládat, 2.8. považovat pokyn, týkající se zásilky za závazný pro sebe až do jeho odvolání příkazcem. Příkaz, aby zásilka byla k dispozici třetí osobě, nelze odvolat, jakmile zasílateli dojde dispozice této třetí osoby, 2.9. jednat dle vlastního uvážení při zachování zájmů příkazce, jež jsou známy, zejména při volbě způsobu přepravy, druhu dopravního prostředku a trasy, jestliže neobdržel dostatečný nebo proveditelný pokyn, 2.10. neodporuje-li to smlouvě nebo nezakáže-li to příkazce nejpozději do začátku uskutečňování přepravy, může zasílatel přepravu, kterou má obstarat, provést sám; v takovém případě má právo na úhradu přepravného, 2.11. použije-li zasílatel k obstarání přepravy dalšího zasílatele (mezizasílatele), odpovídá při tom, jako by přepravu obstaral sám.

Čl. III. Povinnosti příkazce 3. Příkazce je povinen 3.1. dát zasílateli písemně příkaz k obstarání přepravy (zasílatelský příkaz), nemá-li smlouva písemnou formu a žádá-li o to zasílatel, 3.2. jestliže hrozí zásilce bezprostředně podstatná škoda, neprodleně po obdržení informace o tom předat zasílateli další pokyny, jinak má zasílatel právo zásilku prodat ve smyslu čl. II. bod 2.2., 3.3. zaplatit zasílateli ujednanou odměnu, jakmile zasílatel uzavřel smlouvu s dopravcem, popř. poskytnout mu přiměřenou zálohu na náklady spojené s plněním zasílatelské smlouvy, 3.4. uhradit zasílateli ujednanou odměnu anebo, jestliže nebyla ujednána, odměnu podle sazeb zasílatele, popř. přiměřenou odměnu, jaká se v době uzavření smlouvy a za obdobných podmínek obvykle poskytuje, jakož i nahradit náklady účelně vynaložené zasílatelem při plnění smlouvy, 3.5. příkaz odvolat, jestliže příkaz k obstarání přepravy není akceptován bez zbytečného odkladu, pokud není mezi zasílatelem a příkazcem dohodnuto jinak, 3.6. dát zasílateli k dispozici správné údaje o obsahu zásilky a její povaze, jakož i o všech skutečnostech, potřebných k uzavření smlouvy o přepravě, jako např. o její hmotnosti, druhu, počtu kusů, rozměrech a hmotnosti jednotlivých kusů, značek a sigen, způsobu balení a označení, zda jde o nebezpečné zboží ve smyslu dohody ADR, RID apod., jakož i upozornit zasílatele na vyšší hodnotu zásilky, zejména požaduje-li příkazce přijetí zvláštních opatření při její přepravě, anebo má-li být zásilka z důvodů vyšší hodnoty připojištěna. Jinak je povinen nahradit škodu, která zasílateli porušením této povinnosti vznikla, 3.7. upozornit včas zasílatele obvyklým způsobem na veřejně-právní, příp. celně- právní povinnosti spojené s přepravou zásilky, pokud tyto povinnosti nejsou zasílateli známy. Příkazce odpovídá zasílateli za všechny důsledky nesplnění této povinnosti, 3.8. poskytnout zasílateli při stornu příkazu k obstarání přepravy ujednanou odměnu po odečtení ušetřených výloh. Prokáže-li příkazce, že zrušil objednávku z důvodů, za které odpovídá zasílatel, má zasílatel nárok pouze na náhradu svých výloh, 3.9. poskytnout zasílateli vedle ujednané odměny náhradu nutných a užitečných nákladů, jakož i náhradu účelně vynaložených nákladů při plnění smlouvy, 3.10. uhradit zasílateli vynaložené náklady a příslušnou odměnu za obstarání zpětné přepravy zásilky, jestliže příjemce odmítne převzetí jemu určené zásilky. Odměnu je povinen zaplatit zasílateli rovněž v případě, že objednávka na dobírku nebo jiný inkasní úkon je dodatečně odvolána anebo částka určená k inkasu před vydáním zásilky není příjemcem zásilky uhrazena, 3.11. uhradit pohledávky zasílatele za přepravné, cla, daně a jiné poplatky, zaplacené zasílatelem, zejména jako oprávněným k dispozici nebo jako držiteli cizí věci (zásilky), pokud zasílatel za ně neodpovídá.

Čl. IV. Všeobecná ustanovení 4.1. Místo plnění Místem plnění je pro všechny zúčastněné místo provozovny zasílatele, na kterou byla adresována objednávka, resp. doručen zasílatelský příkaz. 4.2. Lhůty plnění ze zasílatelské smlouvy S výjimkou zvláštního písemného ujednání před započetím přepravy, neodpovídá zasílatel za lhůty nakládky a vykládky zásilky, ani za určité pořadí při odeslání zásilky týmž druhem přepravy. Zvláštní označení zásilky jako např. "veletržní zboží", neopravňuje k přednostnímu odbavení, pokud to není výslovně ujednáno. 4.3. Porušení smluvní povinnosti 4.3.1. Poruší-li smluvní strana povinnost ze zasílatelské smlouvy, je povinna škodu z toho vzniklou nahradit. 4.3.2. Ručení příjemce zásilky Přijetím zásilky se příjemce zásilky, jejíž přepravu obstaral zasílatel, stává ručitelem za pohledávky zasílatele ze zasílatelské smlouvy, které má vůči příkazci, jestliže o pohledávkách zasílatele věděl anebo o nich musel vědět. 4.3.3. Zproštění povinnosti k náhradě škody a) povinnosti k náhradě škody se zasílatel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. b) vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se následkem okolností, které se přičítají poškozenému, povinnost nahradit škodu se poměrně sníží. 4.4. Rozsah odpovědnosti zasílatele 4.4.1. Pokud zasílatel odpovídá ze zasílatelské smlouvy za škodu, je jeho povinnost škodu nahradit omezena: a) ve všech případech částkou odpovídající SDR 20.000 na škodní událost nebo více škodních událostí majících jednu a tutéž příčinu vzniku škody nebo b) v případě ztráty, zničení nebo poškození zásilky při obstarání přepravy, popřípadě zásilky převzaté zasílatelem k přepravě nebo k úkonům s přepravou souvisejícím, částkou odpovídající SDR 8,33 za jeden kg brutto hmotnosti ztracené, zničené nebo poškozené zásilky c) v případě škody vzniklé z opožděného dodání částkou odpovídající výši odměny dle čl. III. bod 3, 4 4.4.2 Nepřímá škoda ani ušlý zisk se nenahrazuje. 4.4.2. Zasílatel se nemůže dovolat omezené odpovědnosti dle bodu 4.4.1 anebo v případě škod jím způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 4.5. Překážky vylučující odpovědnost 4.5.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a jež jí brání ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, jakož i že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 4.5.2. Zasílatel je v takových případech oprávněn (nikoli však povinen) odstoupit od smlouvy, i když tato smlouva byla již částečně plněna. Povinnost zasílatele dbát o zájmy příkazce však trvá. 4.5.3. Příkazce má v těchto případech rovněž právo odstoupit od smlouvy, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve smlouvě setrval. 4.5.4. Odstoupí-li zasílatel nebo příkazce dle 4.5.2. nebo 4.5.3. od smlouvy, má zasílatel právo na úhradu vynaložených nákladů a zaplacení přiměřené odměny. 4.6. Odpovědnost z přepravní smlouvy 4.6.1. Zasílatel neodpovídá za provedení obstarávané přepravy zásilky, ledaže přepravu zásilky, kterou měl dle zasílatelské smlouvy obstarat, sám provedl, popřípadě výslovným ujednáním s příkazcem převzal smluvní odpovědnost za provedení přepravy zásilky. V takovém případě odpovídá zasílatel jako dopravce podle příslušných předpisů. 4.6.2. Smluvní ujednání o pevné odměně zasílatele, popřípadě účtování odměny zasílatele pevnou sazbou (tzv. přejímací sazbou) nepředstavuje smluvní převzetí odpovědnosti za dopravce. 4.6.3. Případné nároky vůči dopravcům a) uplatňuje zasílatel na žádost příkazce svým jménem a na účet příkazce, který je povinen poskytnout zasílateli potřebnou součinnost, zejména poskytnout doklady týkající se zásilky, její hodnoty apod., nebo b) zasílatel postoupí svá práva vůči dopravci na příkazce k přímému uplatnění jeho nároků vůči dopravci a poskytne příkazci potřebnou součinnost, c) neuplatní-li příkazce požadavek vůči zasilateli dle a) nebo nároky vůči dopravci dle b), popř. neposkytne-li zasílateli potřebnou součinnost, jdou důsledky z toho plynoucí k tíži příkazce. 4.7. Odpovědnost za skladování Pokud zasílatel v rámci svých činností provádí skladování věcí (zásilky), řídí se tato činnost podle podmínek smlouvy o skladování (§2415 a násl. NOZ). 4.8. Právo zástavní a zadržovací 4.8.1. a) K zajištění svých nároků vyplývajících ze zasílatelské smlouvy má zasílatel zákonné zástavní právo k zásilce, dokud je zásilka u zasílatele nebo u někoho, kdo ji má u sebe jeho jménem, anebo dokud má zasílatel listiny, které ho opravňují se zásilkou nakládat. b) Při výkonu zástavního práva postupuje zasílatel v souladu s ustanoveními § 1359 a násl. NOZ. Zasílatel není povinen ve smyslu § 1360 NOZ zásilku prodat ve veřejné dražbě. Při využití svého práva k jejímu prodeji jiným způsobem, může využít služeb certifikovaného dražebníka s tím, že prodej zásilky musí být zveřejněn alespoň 2x v některém celostátním deníku s odstupem alespoň 14 kalendářních dnů přede dnem prodeje zástavy. 4.8.2. a) Zasílatel může ze své vůle zadržet cizí movitou věc (zásilku), kterou má u sebe, k zajištění splatného, popřípadě i nesplatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc (zásilku) vydat. b) Při výkonu zadržovacího práva postupuje zasílatel podle ustanovení § 1397 a násl. NOZ. 4.8.3. Zadržovací právo může zasílatel vykonat jak z titulu zajištění úhrady svých splatných pohledávek za příkazcem, tak i pohledávek nesplatných, je-li důvodná obava, že nebudou příkazcem uhrazeny, a příkazce k zasílatelově žádosti neposkytl patřičnou jistotu. 4.8.4. Při souběhu obou práv (zástavního a zadržovacího) je na zasílateli, kterým způsobem zásilku zpeněží. 4.9. Svépomocný prodej Zasílatel má právo zásilku prodat, hrozí-li podstatná škoda na zásilce bezprostředně a není-li čas si vyžádat pokyny příkazce, anebo prodlévá-li příkazce s nimi, a to svépomocným prodejem § 2126 a § 2127 NOZ (srv. čl. II bod 2.2). 4.10. Úroky z prodlení 4.10.1. Prodlení s plněním peněžitého závazku vůči zasílateli nastává, není-li ujednáno jinak, 15 dnů od doručení vyúčtování zasílatele. 4.10.2. Zasílatel je oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši ujednané a pokud nebyla ujednána, ve výši stanovené nařízením vlády ve smyslu § 1970 NOZ. 4. 11. Promlčení práv ze zasílatelské smlouvy 4.11.1. Obecná promlčecí doba činí 3 roky. 4.11.2. Práva vzniklá z celkového zničení nebo ztráty přepravované věci (zásilky) či z jejího poškození nebo opožděného doručení se promlčují v 1 roce. Promlčecí lhůta počne běžet ode dne, kdy byla zásilka doručena, popřípadě kdy měla být doručena. 4.11.3. Jednoroční promlčecí lhůta dle bodu 4.11.2. neplatí u práva vzniklého z úmyslného porušení povinnosti nebo je-li jednoroční promlčecí lhůta ujednána v neprospěch slabší strany (§ 630 odst. 2 NOZ). 4.11.4. Ostatní práva ze zasílatelské smlouvy se promlčují ve 3 letech, není-li stranami ujednána lhůta kratší nebo delší. Ujednaná promlčecí lhůta nesmí být kratší než 1 rok a delší než 15 let (§630 odst. 1 NOZ). 4.12 Forma zasílatelských příkazů 4.12.1. Příkaz zasílateli je udělován písemně a pokud byl udělen jinak, je příkazce povinen jej na požádání zasílatele písemně potvrdit. 4.12.2. Přijetí příkazu zasílatelem lze potvrdit i jiným než písemným způsobem.

Čl. V. Závěrečná a přechodná ustanovení 5.1. Tyto Všeobecné zasílatelské podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 16.1.2018, případně ode dne pozdějšího nabytí účinnosti NOZ. 5.2. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy, uzavřené po datu nabytí účinnosti těchto podmínek, pokud se na ně strany ve smlouvě odvolaly. 5.3. Při uzavření zasílatelské smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na tyto Všeobecné zasílatelské podmínky (§ 1751 odst. 3 NOZ). 5.4. Je-li příkazcem zasílatele osoba fyzická - nepodnikatel (spotřebitel) ve smyslu § 419 NOZ, jsou tyto všeobecné zasílatelské podmínky součástí uzavřené zasílatelské smlouvy na základě výslovného ujednání stran při zachování postupu dle § 1810 a násl. NOZ (spotřebitelské smlouvy). 5.5. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto Všeobecných zasílatelských podmínek, i když tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy (§ 1751 odst. 1 druhá věta NOZ).

GDPR - Informace o zpracování osoních údajů

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

 • Správce osobních údajů:
  Správcem osobních údajů je společnost Sped Express s.r.o.
  Kontaktní osoba: Lukáš Voškeruša
  Telefon 720 630 176
  E-mail: voskerusa@spedexpress.eu
 • Účel zpracování:
  Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti logistická a spediční činnost včetně souvisejících činností.
 • Právní základ:
  Souhlas subjektu údajů: pro účely marketingu a obchodu
  Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a služeb
  Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
  Oprávněný zájem: pro účely ochrany majetku (kamerové záznamy v prostorách poboček společnosti) a obhajoby právních nároků (vymáhání pohledávek); pro účely oslovení s nabídkou služeb či produktů, které souvisejí přímo s produkty či službami; pro účely vyřízení požadavku, dotazu, připomínek a reklamací
 • Osobní údaje, které zpracováváme:
  Pro výše uvedené právní základy společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:
  Základní údaje
  Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti nebo IČO;
  Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací adresa nebo adresa odběrného místa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky.
  Další údaje
  Zpracováváme také údaje, které úzce souvisí se způsobem, jakým využíváte námi poskytované produkty či služby, které souvisejí s povahou obchodní spolupráce: číslo bankovního účtu, IP adresa, přístupové údaje pro personalizovaný přístup na zákaznický portál, cookies a jiné údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.
 • Zpracovatelé osobních údajů:
  Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, pojišťovacích služeb, přepravním společnostem, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.
 • Další příjemci:
  Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, partnerům pro správu webových stránek www.spedexpress.eu, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.
 • Další třetí strany:
  Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.
 • Jiné účely zpracování:
  Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Sped Express s.r.o.
  Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Sped Express s.r.o. (viz výše), tak také zasláním oznámení na e-mail: voskerusa@spedexpress.eu. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Sped Express s.r.o. možné.
  Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu (viz bod 3 část oprávněný zájem) je bezsouhlasové.
 • Doba uložení osobních údajů:
  Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely. U většiny smluvních vztahů musíme zajistit dobu archivace související s daňovým řízením, proto jsme nuceni uchovávat daňové doklady a evidenci s podobnými údaji, které se vztahují k poskytnutí služby, po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
  Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely a účasti ve partnerském programu, které zpracováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen nebo odvolán (odvolání souhlas můžete uplatnit e-mailem nebo telefonicky - viz kontaktní údaje správce uvedené výše). Společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu 5 let.
  Při zpracování osobních údajů na základě vyřízení požadavku, připomínek, dotazů a reklamací je uchování osobních údajů omezeno na dobu nezbytně nutnou, až do doby vyřízení požadavku. Následně jsou osobní údaje subjektu údajů smazány a skartovány.
 • Automatizované zpracování osobních údajů:
  Při nákupu služeb přes partnerský program společnosti je subjekt údajů předmětem automatizovaného rozhodování, kde může zamítnout dokončení objednávky. Subjekt údajů má v takovém případě možnost situaci řešit s pracovníkem společnosti na e-mailu voskerusa@spedexpress.eu bez automatického rozhodnutí.
 • Práva subjektu údajů:Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.
  Právo na opravu a doplnění osobních údajů - subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
  Právo na výmaz - subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:
 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.


Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.
Právo na přenositelnost osobních údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
Automatizované individuální rozhodování - subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu - subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 • Neposkytnutí osobních údajů:
  Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.
 • Další ustanovení:
  Pokud subjekt údajům poskytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány. Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

Slovník pojmů

AICPR neboli Stálé mezinárodní sdružení silničních kongresů - Patří mezi nejstarší organizace v silniční dopravě, založena byla v roce 1908 v Paříži , kde má zároveň i sídlo. AICPR je smíšená organizace, v níž jsou soustředěny vlády, veřejné instituce, právnické i soukromé osoby. Náplní sdružení je rozšiřování informací o vědecko-technickém pokroku v oblasti výstavby dálnic, silnic, mostů a silničního ruchu.

Celní odbavení - působnost celních orgánů je v České republice upravena zákonem. Celní úřady rozhodují o propuštění zboží do navrhovaného celního režimu, vyměřují a vybírají clo, daně a poplatky spravované celními orgány, pátrají po zboží, které neprošlo celnímu dohledu a zároveň provádí řízení o celních přestupcích a celních deliktech. Mezi další činnosti prováděné celními úřady patří veterinární a rostlinolékařská ochrana před zavlečením nebezpečných chorob, dále také ochrana před dovozem odpadů, jedů a jiných škodlivých látek. Součástí celních služeb je také zastupování v celním řízení, vystavování celních prohlášení do všech celních režimů, zajišťování celního dluhu do všech režimů, doklady o původu a statusu zboží, vyplňování karnetů TIR ( viz režim TIR), nákladních listů CMR a ostatních dokladů předkládaných v celním řízení, zřizování celních skladů v prostorách zákazníků, uskladňování v celním skladu, poradenství při problematice EU při dovozu a vývozu zboží a určování celního zařízení, zajištění právní konzultace a zastoupení ve sporech s celními úřady, zpracování a příprava žádostí o povolení ekonomických režimů, realizace ekonomických režimů.

Celovozová  přeprava - pro celovozové zásilky platí, že celý náklad na rozdíl od kusových zásilek (viz sběrná kusová zásilka) jede v jednom dopravním prostředku, který vybere společnost zprostředkující přepravu zásilek (zasílatel) podle podmínek (rozměry, hmotnost, objem) zadaných odesílatelem. Dopravní prostředek je vybrán tak, aby doprava byla co nejefektivnější, nejrychlejší a za nejnižší možnou cenu. Ceny celovozových zásilek bývají obvykle smluvní.

CMR neboli Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě - název pochází z francouzského Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. Jedná se o jeden ze základních dokumentů, které upravují provozování mezinárodní silniční přepravy. Silniční přeprava realizovaná mezi členskými zeměmi dohody CMR může být kusová (viz sběrná kusová zásilka) nebo celokamionová (viz celovozová doprava).

Cross-dock - pojem se vztahuje k manipulaci se zbožím - čím nižší je počet kontaktů se zbožím, tím nižší je pravděpodobnost jeho poškození a tím efektivnější je přeprava. Počet kontaktů se zbožím při jeho přepravě se pohybuje v rozmezí tři až nula kontaktů. Při třech kontaktech nejprve dochází k vyložení zboží do kompletační zóny (první kontakt), následuje rozebrání palet (druhý kontakt) a jejich příprava na expedici, dále dochází k naložení palet (třetí kontakt) a pak dochází k samotné expedici. Dochází-li při manipulaci ke dvěma kontaktům, je vynecháno rozebírání palet. Pokud je zboží přijato a následně expedováno (bez jakéhokoli kontaktu ve skladu) hovoříme o jednom kontaktu. Nejefektivnější je doprava bez kontaktu, kdy se k manipulaci se zbožím dochází pouze při nákladu a vyložení.

ČESMAD BOHEMIA neboli Sdružení československých mezinárodních automobilových dopravců - Sdružení bylo založeno v roce 1966, v témže roce se Česká republika stala členem IRU (viz IRU). Po vzniku České republiky vzniklo Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia (viz Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia).

Dodávkový automobil neboli dodávka - automobily určené pro přepravu zboží, jehož maximální užitečná hmotnost nepřesahuje jeden a půl tuny, čímž se odlišuje od nákladního automobilu (viz nákladní automobil). Podle úpravy ložního prostoru se rozlišuje pick-up, dodávkový automobil skříňový a valníkový. Pro pick-up je charakteristický otevřený ložní prostor a dveře v zadní stěně. Skříňový automobil má uzavřený prostor, který je rozdělený či celistvý. Odnímatelné stěny a ohraničený ložný prostor je příznačný pro valníkový dodávkový automobil.

Doprava - pojmem doprava nazýváme pracovní neboli technologický proces, při němž dochází k pohybu dopravních prostředků po dopravní cestě. Doprava bývá velmi často zaměňována s termínem (viz přeprava). Provozovatel dopravy je nazýván dopravce. Podle vedení dopravní cesty rozlišujeme pozemní, podzemní (provádí se pod úrovní inženýrských sítí), podpovrchovou (provádí se v úrovni či nad úrovní inženýrských sítí), leteckou, vodní či potrubní dopravu. Nejčastěji se doprava dělí na kolejovou, silniční, leteckou, říční a městskou hromadnou. Podle míst přepravy lze rozlišovat dopravu vnitrostátní, zahraniční a tranzitní.

Dopravní pojištění - pojištění je určeno všem výrobcům, obchodním společnostem, prodávajícím, kupujícím, pokud nesou riziko náhodné ztráty či poškození zboží během přepravy. Pojištění může sjednat také zasílatel, který k tomu dostane pokyn od příkazce. Přeprava může být pojištěna jednorázově, pojistit lze také všechny přepravy prováděné během určitého období, dále přepravy v rámci jednoho obchodního kontraktu či přepravy prováděné vlastním jménem s udanou pojistnou částkou. Sjednat lze pojistku o různém rozsahu, základní pojistná smlouva se vztahuje na poškození, zničení a ztrátu v důsledku nehody dopravního prostředku, požáru, zásahu bleskem, výbuchu, závažné nehody (sesuv půdy, zřícení mostu, skladové budovy), přírodních katastrof. Doplňkově je možno náklad připojistit proti krádeži, nedodání dopravcem a další rizika jako jsou například lom, rez, koroze, nemočení, ohyb. Pojištění se vztahuje vždy k době trvání přepravy zásilky a pojistitel si může vybrat z několika variant rámcových smluv. Uzavřít lze smlouvy obratové, které pojistí všechny uskutečněné přepravy zboží stejného nebo podobného druhu. Dalším typem smluv jsou smlouvy deklarační, které pojistí pouze přepravy nahlášené k pojištění. Třetí možností je pojištění na riziko při tuzemských přepravách prováděných vlastním jménem pojištěného. Rozsah a výše pojistného plnění je dána výší vzniklé škody. Výše pojistného je sjednávána individuálně na základě posouzení rizika daného druhem zboží, použitým obalem, typem dopravního prostředku, trasou přepravy, teritoriálním rozsahem pojištění a pojistného krytí, pojistnou částkou, výše spoluúčasti a na základě subjektivního uvážení klienta.

Dopravní potenciál státu - zahrnuje dopravní cesty veřejné a neveřejné, dále pak dopravní zařízení a dopravní uzly. Součástí dopravního potenciálu státu jsou také kvalifikovaní pracovníci a dopravní prostředky (a to ve všech formách vlastnictví).

Export neboli vývoz - tvoří ho objem zboží, služeb (technologií, licencí či autorských práv), které vyrobí a vyveze do zahraničí jeden stát. Pro všechny státy je vývoz přínosem. Je-li hodnota exportu vyšší než hodnota importu (dovozu) hovoříme o přírůstku hrubého domácího produktu, v opačném případě se jedná o úbytek na hrubém domácím produktu. Čistý vývoz je rozdíl mezi exportem a importem (viz import) státu. Je-li hodnota kladná, převažuje vývoz, je-li záporná, pak dovoz převyšuje nad vývozem.

Expresní přeprava - způsob přepravy, při níž je velký důraz kladen na rychlost a spolehlivost. Cílem expresní přepravy je urychlená přeprava nákladu (osob) na místo určení.

FTL neboli Full Truck Loads - označuje celovozovou zásilku (viz celovozová doprava). Místo sousloví celovozová zásilka je možné se setkat také s označením celovůz či celovozovka. Dispečeři v běžné mluvě používají také full load.

Import neboli dovoz - je tvořen objemem zboží, služeb (technologií, licencí či autorských práv), které je stát schopen dovést na své území. Na rozdíl od exportu (viz export) se nejedná o pozitivní hodnotu. Převyšuje-li hodnota importu nad hodnotou exportu, hovoříme o úbytku na hrubém domácím produktu, v opačném případě se jedná o přírůstek hrubého domácího produktu.

INCOTERMS neboli přehled dodacích parit - pochází a anglického International Commercial Terms, jedná se o soubor pravidel užívaných pro výklad obchodních doložek v zahraničním obchodě. Důvodem vzniku doložek byla nejednotnost obchodních zákoníků jednotlivých států. Incoterms vznikly v roce 1936 v Paříži a jsou pravidelně obměňovány v závislosti na změnách mezinárodního obchodu.

IRF neboli Mezinárodní silniční federace - organizace se sídlem v Ženevě, zabývá se silničním hospodářstvím. Mezi její členy patří silniční správy a organizace specializující se na výstavbu dálnic a silnic.

IRU neboli Mezinárodní silniční unie - jedná se o nejdůležitější nevládní organizaci v silniční dopravě, byla založena 23. března 1948 se sídlem v Ženevě. Úkolem Mezinárodní silniční unie je zastupování živnostenských a hospodářských zájmů spojených s mezinárodní silniční přepravou osob a zboží. Mezinárodní silniční unie je organizace s celosvětovou působností. V současné době sdružuje asi sto šedesát aktivních členů, mezi něž patří i Česká republika. IRU je řízena radou a jejím výkonným orgánem je prezídium a generální sekretariát.

Kompletace zásilek - příprava produktů k distribuci, při balení je třeba klást důraz na výběr vhodného obalu pro expedici, důležité je zajištění maximální fixace zásilky. Mezi základní kompletační činnosti patří například balení komponent do kartonů či do obálek, umístění průvodních dokumentů na obal zásilky.

Kvalita přepravy - mezi určující faktory kvality přepravy patří rychlost, pravidelnost, bezpečnost, pohodlí a komplementární služby. Kvalita, objem (viz objem přepravy ) a cena přepravy jdou koeficienty vyjadřující potřeby uživatelů dopravních služeb.

Logistika - obor, jehož cílem je koordinace a optimalizace výrobních i nevýrobních procesů pomocí nejrůznějších opatření jako je plánování, realizace, skladování či vyhodnocování procesů, aby k vykonání bylo třeba co nejméně materiálu, energie či lidské práce. Předmětem logistiky je studium materiálových toků, mezi něž patří doprava, balení, skladování či manipulace, od dodavatelů přes výrobní podnik až k odběratelům. Obsahem logistiky je organizace, plánování, řízení a kontrola všech činností s tím souvisejících a to včetně příslušných informačních toků. Do předmětu zájmu logistiky spadá uspořádání a rozmístění výrobní a dopravní infrastruktury, vnitrozávodová a veřejná doprava, technologie manipulace s materiálem zabezpečující pohyb polotovarů mezi jednotlivými výrobními operacemi. Logistika se soustředí také na ložné manipulace, balení zboží, velikost zásob, informační systémy a skladování zboží. V širším slova smyslu zahrnuje logistika také obalovou techniku.

MKD neboli mezinárodní kamionová doprava někdy též international transport - pro mezinárodní kamionovou dopravu platí, že výchozí a cílové místo musí ležet na území dvou států či se část jízdy uskuteční přes území jiného státu. Přepravu zajišťuje kamion (truck), což je jízdní souprava nákladního automobilu (viz nákladní automobily) s celkovou hmotností nad dvanáct tun s návěsem (viz návěs) či přívěsem (viz přívěs). Rozměry a celková hmotnost jízdní soupravy se řídí předpisy států, kde je kamion provozován.

Mezinárodní silniční přeprava - nazýváme tak dopravu, kdy výchozí místo a cílové místo leží na území dvou států, případně mohou obě místa ležet na území téhož států, ale část jízdy se uskuteční přes území jiného státu. Jedním ze základních dokumentů, které provozování mezinárodní dopravy upravují, je CMR (viz CMR). Mezi členskými zeměmi dohody CMR může být silniční doprava realizována jako kusová sběrná služba (viz sběrná kusová zásilka) nebo celokamionová (viz celovozová doprava).

Nákladní automobil - nákladní dopravní prostředky, které jsou určeny k přepravě zboží s maximální užitečnou hmotností nad jeden a půl tuny. Podle konstrukce ložného prostoru rozlišujeme valníkový (viz nákladní automobil valníkový), sklápěčkový (viz nákladní automobil sklápěčkový) a skříňový (viz nákladní automobil skříňový) nákladní automobil.

Nákladní automobil sklápěčkový neboli sklápěč - pro sklápěč je charakteristická sklápěcí plošina nebo korba a uzavřená kabina řidiče. Sklápěč se používá především při přepravě sypkých materiálů. Zvláštním typem sklápěče je tak zvaný dump-car se zad sklápěcí korbou a ochranným krytem nad kabinou.

Nákladní automobil skříňový - zboží převážené tímto typem nákladního automobilu je uloženo v uzavřeném ložném prostoru, který se podobá skříni, ta je oddělena od řidičovi uzavřené kabiny. K nakládce a vykládce zboží dochází dveřmi, kterými je skříň opatřena, přičemž není pravidlem, že skříň má pouze jedny dveře.

Nákladní automobil valníkový neboli valník - jedná se o nákladní vozidlo s nástavbou ve formě otevřené vany s otevíratelnými bočnicemi. Bočnice ve směru jízdy je pevná, zbývající bočnice jsou sklopné nebo odnímatelné. Jako valník se označují vozidla s pevně namontovanou nástavbou. Pokud je nástavba sklopná, nejedná se o valník, ale o sklápěč (viz sklápěčkový nákladní automobil ). Valník se využívá při přepravě odolného či dobře zabaleného zboží. Nakládka je možná shora - jeřábem, při sklopení bočnic je možno nakládat vysokozdvižným vozíkem. Pro ložnou plochu je charakteristická rovná podlaha. Vozidla s valníkovou nástavbou umožňují zakrytí ložné plochy plachtou, která se natahuje na demontovatelnou konstrukci, takže vozidlo lze použít s plachtou i bez ní.

Nákladní silniční přeprava - silniční doprava je individuální druh dopravy, který se realizuje za použití dopravních prostředků obvykle po silnicích a zpevněných cestách. V současné době patří silniční doprava mezi nejrychleji se rozvíjející způsoby dopravy, která díky své rychlosti, vysoké mobilitě a dostupnosti konkuruje železniční dopravě a v některých případech i dopravě letecké.

Návěs - návěsem nazýváme přípojné nemotorové vozidlo (viz přípojné vozidlo), které se v přední části připojují k tahači, na něhož je přenášená značná část hmotnosti. Podle dopravního účelu rozlišujeme nákladní, speciální nákladní, speciální a autobusové návěsy. Nákladní návěsy jsou určeny pro přepravu různého zboží. Speciální nákladní návěsy umožňují přepravu pouze některých druhů zboží, mezi speciální nákladní návěsy patří například návěsy kontejnerové, cisternové (viz návěs cisternový) a chladírenské. Speciální návěs se užívá při specifických činnostech, mezi tyto návěsy patří například hasičský návěs či návěs s kompresorem. Autobusové návěsy jsou určeny pro přepravu osob a jejich zavazadel.

Objem přepravy - určuje počet tun či osob, které je možné přepravit. S objemem přepravy souvisí výkonnost (kapacita) dopravní infrastruktury, kterou jsou myšleny dopravní cesty a zařízení), a dále také výkonnost dopravních prostředků. Objem, kvalita (viz kvalita přepravy ) a cena přepravy jdou koeficienty vyjadřující potřeby uživatelů dopravních služeb.

Outsourcing (složený z anglických slov out neboli vně a source což v překladu znamená zdroj) - v rámci outsourcingu může firma svěřit některé činnosti společnosti, která se na daný obor specializuje, cílem outsourcingu je snížení nákladů. Firmě, která si outsourcing objedná, je zároveň umožněno soustředit se pouze na předmět podnikání. Outsourcingu obvykle využívají společnosti, které zjistily, že vývoj a údržba vlastního informačního systému jsou ekonomicky nevýhodné. Výhodou využití třetí společnosti je její specializace v daném oboru. Nejčastěji se outsourcing využívá v oblasti IT, ale ničím neobvyklým není ani pro logistiku, obchod, public relations, účetnictví, stravování. S pojmem outsourcing souvisí i offshoring. Zatímco outsourcing znamená převedení činnosti na třetí stranu, offshoring se používá pro přesun výroby do zahraničí, nerozlišuje se však, zdali v zahraničí činnost provádí vlastnická společnost či jiná firma. Pojištění zbožové neboli majetkové pojištění přepravy zásilek - Sjednává se (podobně jako dopravní pojištění - viz dopravní pojištění) pro případ škody na přepravované zásilce a to v důsledku nahodilé události. Pojištění trvá po celou dobu přepravy - tedy včetně překladů, meziskladování, odchýlení se od stanovené cesty či zdržení.

Zbožové pojištění je určeno vlastníkům zboží, mohou jej uzavírat i zasilatelé. Zbožové pojištění se obvykle využívá u mezinárodní přepravy. Velmi důležitým pojmem je Institute Cargo Clauses, což jsou celosvětově uznávané doložky londýnského trhu pro pojištění zboží a dělí se podle rozsahu na tři skupiny - pojištění proti všem pojistným nebezpečím, proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím a proti nejzávažnějším pojistným nebezpečím. Nejširší rozsah pojištění zahrnuje pojištění proti všem pojistným nebezpečím tzv. all risks a vztahuje se na všechny rizika vyjma vyloučených. V rozsahu all risks se obvykle pojišťuje nové a řádně zabalené zboží, nejsou-li tyto podmínky splněny, doporučuje se pojištění proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím. Dále je možné sjednat pojištění proti některým rizikům jako je například oheň, výbuch, zasažení bleskem, záplava, povodeň, dopravní nehoda, potopení lodi a jiné.

Proof od delivery (P.O.D) - důkaz o doručení zásilky (balíku či dopisu). Příjemce zásilky potvrdí při převzetí zboží jeho přijetí svým podpisem či razítkem. Obvykle se jedná o tištěný dokument, v němž je uvedeno jméno a příjmení příjemce, v některých případech také datum a čas. V případě výhrady (poškození obalu, pozdní dodání, nesouhlas v počtu kusů, předpokládané hmotnosti a podobně) by se do dokumentu měla zapsat také připomínka (výhrada).

Přeprava - označení spotřebního procesu, při němž dochází k přemísťování nákladu z jednoho místa do jiného po dopravních komunikacích a za účelem zisku. Společnost, která přepravu zajišťuje, se nazývá dopravce, objednatel přepravy je přepravce. Dopravce a přepravce uzavírají přepravní smlouvu. Rozlišovat lze mezi přepravou zboží, která bývá označována jako nákladní doprava, a přepravou osob, označovanou jako osobní doprava. V nákladní přepravě vzniká přepravní smlouva přijetím objednávky, převzetím zásilky nebo započetím přepravy. (V osobní přepravě vzniká přepravní smlouva přijetím objednávky či zaplacením jízdného.) Přeprava bývá velmi často zaměňována s pojmem doprava (viz doprava).

Přípojné vozidlo - jedná se o vozidla bez vlastního pohonu určená pro přepravu zboží či osob. Vzhledem k tomu, že nemají vlastní pohon, musí být tažena motorovými vozidly. Podle účelu jejich použití rozlišujeme návěsy (viz návěsy), přívěsy (viz přívěsy), přípojné pracovní stroje a postranní vozíky, které se připojují k motocyklům.

Přívěs - přípojná silniční vozidla, která se za tažná vozidla připojují pomocí oje. Na rozdíl od návěsů (viz návěs) tak přenáší pouze malou část celkové hmotnosti přívěsu. V některých případech jsou přívěsy nesprávně označovány jako vlečné vozy neboli vleky. Podle dopravního účelu rozdělujeme přívěsy na nákladní, podvalníky, speciální nákladní, autobusové a karavely, které jsou určené k ubytování osob. Zatímco nákladní přívěsy jsou konstruované tak, že umožňují přepravu jakéhokoli zboží, pro podvalníky je charakteristická nízko umístěná plošina pro přepravu nadrozměrných nákladů. Pro přepravu speciálních nákladů jsou konstruované také speciální nákladní přívěsy, které slouží například pro přepravu osobních automobilů, sportovních lodí, pro přepravu sypkých materiálů či paliva. Při přepravě cestujících a jejich zavazadel se užívají autobusové přívěsy.

Režim TIR - označení pro celní konvenci o mezinárodní dopravě pod karnetem TIR vydanou OSN. TIR neboli transport international routier je označení pro mezinárodní silniční dopravu. Karnet TIR je písemné celní prohlášení na propuštění zboží v mezinárodním režimu tranzitu, což znamená, že při přepravě musí alespoň jedenkráte dojít k překročení státní hranice. Karnet TIR je zároveň ručebním dokumentem za vymahatelná cla a jiné poplatky, které váznou na přepravovaném zboží.

Sběrná kusová zásilka - jedná se o zásilky, k jejichž přepravě není nutný celý vůz. Zásilky jsou však omezeny objemem nebo váhou. Prostřednictvím sběrné služby jsou zásilky kompletovány a to tak, aby jejich expedice byla ekonomicky a logisticky účelná. Zásilky jsou obvykle přepravovány za ceny stanovené fixními dopravními předpisy, čímž se liší od celovozových zásilek (viz celovozová zásilka), jejichž ceny bývají smluvní.

Sběrná služba - systém přepravy kusových zásilek od domu k domu na území České republiky. V rámci sběrné služby není možná přeprava věcí s mimořádnou kulturní nebo uměleckou hodnotou, živých zvířat. Přepravovat se nesmí věci, které lze přepravit s jinými zásilkami, a volně ložené hromadné substráty.

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia - organizace vznikla po rozpadu Československa a nahradila tehdejší sdružení ČESMAD (viz ČESMAD). Mezi úkoly sdružení patří podpora prosperity a rozvoje silniční dopravy s ohledem na zájmy dopravců. Sdružení zastupuje, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů a silniční dopravy u orgánů veřejné správy, zavádí opatření proti diskriminaci silniční dopravy vzhledem k ostatním druhům dopravy či hospodářským odvětvím. Mezi úkoly sdružení patří také uplatňování zásad přístupu na přepravní trh, dále sdružení pomáhá při sjednávání předpisů, které se týkají silniční dopravy, celních formalit, bezpečnosti silničního provozu a smluvních vztahů, pomáhají při přípravě obecně závazných norem týkajících se silničních dopravců. Sdružení zastupuje zájmy svých členů a plní úkoly plynoucí z členství v IRU a ostatních mezinárodních nevládních organizacích, dále se musí aktivně podílet na sekcích v IRU a prosazovat zájmy svých členů i nevládních organizací v IRU. Mezi další úkoly sdružení patří zajišťování školení, konzultací, seminářů pro dopravce, vytváření informačního systému pro silniční dopravce a zajišťování tiskopisů a pomůcek pro ně. Sdružení má na starosti zprostředkování smluv v oblasti obchodu a služeb a vykonávání funkcí záručního sdružení podle "Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR" (viz režim TIR).

Skladová logistika - zajištění skladování a dopravy produktů (surovin, dílů, zboží ve výrobě, hotových výrobků). V rámci skladové logistiky jsou poskytována služby jako kompletace dle přání zákazníka, etiketování, kolkování a repackové činnosti, vedení skladové evidence a elektronický reporting, blokové i paletové skladování potravinářského i nepotravinářského zboží s možností temperance, následní distribuce zboží a nabízeno může být také napojení na železniční vlečku.

Tahač - tahače patří do skupiny vícestopých automobilů (viz vícestopé automobily), zpravidla jsou určené k tažení přípojných vozidel. Podle konstrukce a použití se rozlišujeme silniční tahače a traktory. Podle druhu přípojného vozidla lze silniční tahače rozdělit na tahače návěsů a tahače přívěsů.

Track and trace neboli sledování pohybu zásilky  - po celou dobu přepravy (od podání do doručení) je zásilku možné sledovat pomocí GPS intalované ve vozidle.

Vícestopé automobily - označení pro automobily, které mají kola rozložená ve třech a více rovinách osy souměrnosti automobilu. Patří sem tahače, pracovní stroje, dopravní motorové vozíky (vozidla s maximální rychlostí 25 km/h a užitečným zatížením do jedné tuny), motorové tříkolky, přičemž mezi nejvýznamnější jsou tahače (viz tahače).

VKD neboli vnitrostátní kamionová doprava - přeprava zajišťovaná kamionem (truckem) v rámci jednoho státu, čímž se liší od mezinárodní kamionové dopravy (viz mezinárodní kamionová doprava). Při přepravě je možno užívat návěs (viz návěs).